میم اول

میم اول | مشاور کسب و کار (Business Consultant)

مشاوران کسب و کار متخصصانی هستند که با آگاهی علمی از روش‌ها، دانش و ابزارهای مدیریتی، به عنوان پشتوانه مدیران در سازمان‌ها اقدام به حل مسئله و مشورت دهی می‌نمایند.

در حقیقت هدف از استخدام مشاور در یک سازمان، استفاده از نظرات و دانش تخصصی اوست. بنابراین می‌توان گفت «مشاوران پشت سر مدیران قرار می‌گیرند تا دیدگاه‌های خود را به عنوان پشتیبان علمی ارائه نمایند».