وبینار

چرا و چگونه مربیان مسلط به تیپ شناسی ایرانی موفق ترند؟
مربی ، رهبر یا مشاور؟ کدامیک؟ برای چه هدفی؟